Slovensky
Pyzamka.cz
Vyhledávání
V košíku nejsou žádné položky
Uživatel:
Heslo:

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Udělujete nám souhlas pouze se zpracováním osobních údajů potřebných k vyřízení Vaší objednávky dle Prohlášení o ochraně soukromí.

Zpracování osobních údajů
Alena Rubešová, Sportovní 852, 798 41 Kostelec na Hané, IČO: 756 72 693, DIČ: CZ 7660014461 („společnost pyžamka.cz“) si velmi váží Vaší důvěry a klade velmi velký důraz na ochranu Vašich údajů, vč. údajů osobních, při jejich zpracování. Společnost vune24.cz, spol. s r.o. zpracovává veškeré osobní údaje výlučně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Cílem tohoto prohlášení je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek společnosti pyžamka.cz (www.pyzamka.cz), jakož i o některých dalších případech zpracování osobních údajů, kdy při činnostech společnosti pyžamka.cz dochází ke zpracování osobních údajů dalších osob (například zákazníků v prodejně apod.).

1. Zpracování protokolových souborů
a. V rámci přístupu na webovou stránky zpracovává pyžamka.cz protokolové soubory o přístupu k této webové stránce za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů. Protokolové soubory jsou zpracovávány bez souhlasu návštěvníka webové stránky. Protokolové soubory jsou uchovávány po dobu 1 měsíce od návštěvy příslušné webové stránky. Zpracování těchto protokolových souborů bude provádět pyžamka.cz sám, anebo tímto pověří třetí osobu.

b. V rámci zpracování protokolových souborů zpracovává pyžamka.cz následující údaje, které mohou (ale nemusí) zahrnovat osobní údaje návštěvníka webové stránky:

(1) webová stránka, z níž návštěvník webovou stránku navštívil;
(2) IP-adresa;
(3) datum přístupu a doba přístupu;
(4) dotaz klienta;
(5) kód odpovědi http;
(6) přenášené skupiny dat;
(7) údaj o prohlížeči a operačním systému počítače, z něhož návštěvník webovou stránku navštívil.

2.  Zpracování osobních údajů pro zasílání newsletteru
a. V případě zájmu návštěvníka o zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení, bude pyžamka.cz. za těmito účely zpracovávat, na základě souhlasu, poskytnuté osobní údaje takovéhoto návštěvníka, a to vždy minimálně v rozsahu emailové adresy. Pokud poskytne pyžamka.cz návštěvník rovněž své identifikační údaje (titul, jméno, příjmení, telefon), zpracovává pyžamka.cz za uvedenými účely i tyto údaje. Obsah newsletteru a další reklamní sdělení mohou být personalizovány na základě poskytnutých údajů a dalších údajů pro personalizaci obsahu, které pyžamka.cz zjistí z chování návštěvníka na webových stránkách, případně newsletteru.

b. Osobní údaje návštěvníka pyžamka.cz začne zpracovávat až poté, co návštěvník udělí pomocí registračního formuláře dobrovolný souhlas pro zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení a následně přihlášení k odběru potvrdí dle instrukcí v doručené emailové zprávě. Nebude-li přihlášení k odběru potvrzeno z registrované e-mailové adresy, zadané údaje budou bez zbytečného odkladu zlikvidovány.

c. Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány po dobu 10 let nebo do doby odvolání uděleného souhlasu. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět pyžamka.cz

d. Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný, a může být kdykoli odvolán, a to zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na adrese sídla pyžamka.cz (viz výše). Udělený souhlas lze odvolat rovněž kliknutím na odkaz „Odhlásit odběr newsletteru“ v zaslaném newsletteru nebo reklamním sdělení. Bez udělení souhlasu není zasílání reklamních sdělení společnosti pyžamka.cz možné.

3. Zpracování osobních údajů v souvislosti s koupí zboží v e-shopu
a. V případě nákupu zboží na výše uvedených webových stránkách bude pyžamka.cz zpracovávat osobní údaje zákazníka, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt a adresa pro doručení zboží, pokud má být zboží dodáno na adresu určenou v objednávce.

b. Zpracování výše uvedených osobních údajů zákazníků bude vpyžamka.cz provádět za účelem realizace uzavřené kupní smlouvy, dodání objednaného zboží, v případě zakoupení elektrozařízení také za účelem splnění povinností vyplývajících z platných a účinných právních předpisů vztahujících se ke zpětnému odběru použitých elektrozařízení z domácností, a v neposlední řadě také za účelem ochrany svých oprávněných práv.

c. pyžamka.cz bude výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po dobu 5 let od uzavření příslušné kupní smlouvy.

d. pyžamka.cz bude provádět zpracování osobních údajů zákazníků sama, anebo za tímto účelem pověří, v souladu se Zákonem, třetí osobu. V případě, kdy bude objednané zboží na základě žádosti zákazníka doručováno na adresu uvedenou v objednávce, poskytne pyžamka.cz osobní údaje zákazníka (v rozsahu: jméno, příjmení, telefonický kontakt, e-mailovou adresu a adresu pro doručení zboží) také příslušnému přepravci.

4. Zpracování osobních údajů v souvislostí s vyřizováním podnětů, dotazů a reklamací
a. Společnost pyžamka.cz si velmi váží svých zákazníků, a proto provozuje zákaznickou podporu. Prostřednictvím této zákaznické podpory se mohou zákazníci a další osoby na společnost pyžamka.cz obracet se svými dotazy a požadavky, a to jak telefonicky, e-mailem či prostřednictvím zásilky doručené provozovatelem poštovních služeb.

b. Pro zodpovězení dotazů a vyřízení požadavků adresovaných společnosti pyžamka.cz bude společnost pyžamka.cz zpracovávat osobní údaje poskytnuté osobou, která dotaz či požadavek vznesla. Takto poskytnuté osobní údaje bude společnost pyžamka.cz zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen do doby vyřízení dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel (například pro ochranu práv a právem chráněných zájmů společnosti pyžamka.cz). Tyto osobní údaje jsou poskytovány společnosti pyžamka.cz dobrovolně, jelikož bez jejich znalosti by společnost pyžamka.cz nebyla schopna dotaz či požadavek vyřídit, a proto se jedná o bezsouhlasové zpracování.

c. Pokud bude prostřednictvím zákaznické podpory (telefonicky, e-mailem, poštou) společnosti pyžamka.cz uplatněna reklamace výrobku, bude společnost pyžamka.cz zpracovávat osobní údaje též za účelem vyřízení takové reklamace. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je plnění smluvních a zákonných povinností společnosti pyžamka.cz, a proto se jedná o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas osoby uplatňující reklamaci. V souvislosti s vyřizováním reklamací zpracovává společnost pyžamka.cz osobní údaje dále také pro účely ochrany svých práv a právem chráněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace. Ani v tomto případě není vyžadován souhlas návštěvníka. Doba, rozsah a další aspekty zpracování osobních údajů pro účely vyřízení reklamace se odvíjí od povinnosti společnosti pyžamka.cz reklamaci vyřídit.

d. Zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost pyžamka.cz sama. Bude-li to vhodné či potřebné je společnost pyžamka.cz oprávněna předat zpracovávané osobní údaje svým dodavatelům a výrobcům ke zpracování a vyřízení dotazu, požadavku či reklamace.

5. Použití souborů cookie a analýza webové stránky
a. Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá společnost pyžamka.cz na svých webových stránkách cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena.

b. Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky. Seznam veškerých cookie souborů, které společnost pyžamka.cz shromažďuje na svých webových stránkách.

c. V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče, a to způsobem dle verze prohlížeče.

Google Analytics a Google Adwords
a. K analýze webových stránek pomocí cookies souborů používá společnost pyžamka.cz službu Google Analytics, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

b. Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze. V důsledku anonymizace IP-adres, která je na webových stránkách společnosti pyžamka.cz nastavena, dochází před přenosem dat na server Google v USA ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenesena na server Google v USA a teprve tam zkrácena (anonymizována).

c. Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde.

d. Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit jednak změnou nastavení prohlížeče, jak je uvedeno výše, a dále pak i kliknutím na následující odkaz, čímž bude do počítače umístěn tzv. opt-out-cookie, který zamezí budoucímu ukládání údajů o návštěvě na webové stránce;

e. V rámci služby Google Analytics využívá společnost pyžamka.cz i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních demografických dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy a zlepšení zacílení reklamy a tzv. remarketingu. Díky tomu pak může návštěvníkům svých webových stránek nabídnout reklamní obsah, který pro ně bude co možná nejzajímavější.

f. Personalizaci reklamy může návštěvník webových stránek společnosti pyžamka.cz vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google, a to pomocí odkazu dostupného zde.

6. Další práva spojená s ochranou osobních údajů
a. V případě, že společnost pyžamka.cz bude zpracovávat osobní údaje návštěvníků webových stránek, osob volajících na zákaznickou linku, zákazníků či jiných osob v souladu s tímto prohlášením, náleží každému z nich:

    právo na informace o prováděném zpracování jeho osobních údajů,
    právo na přístup k jeho osobním údajům, které společnost pyžamka.cz zpracovává,
    právo na opravu jeho osobních údajů, které společnost pyžamka.cz zpracovává, pokud nejsou zpracovávané údaje správné,
    a další práva, zejména právo požadovat vysvětlení ve spojení s prováděným zpracováním osobních údajů, stejně jako právo požadovat, aby společnost pyžamka.cz provedla příslušnou opravu či doplnění osobních údajů dotčené osoby (a to vč. případné blokace či likvidace jejích osobních údajů)

b. Se svými dotazy ke zpracování osobních údajů společností pyžamka.cz či v případě uplatnění výše uvedených práv se mohou dotčené osoby obracet na společnost pyžamka.cz jakýmikoli prostředky.

Partneři
Doprava
DORUČENÍ DO 24 HODIN